Com és un habitatge passiu?

Un habitatge passiu és un habitatge que pràcticament no consumeix ni demanda energia per a climatitzar-se. No es tracta d’un disseny arquitectònic concret ni d’uns materials específics sinó d’una manera de construir. Per tal de certificar un habitatge “Passive House” s’han de complir els següents paràmetres:

Demanda per a calefacció

≤ 15 Kwh/m2a

Demanda per a refrigeració

≤ 15 Kwh/m2a + 0’3 W/( m2aK)·DDH

Consum d’energia primària

≤ 120 Kwh/m2a

Estanquitat a l’aire

≤ 0’6 renovacions/hora @n50

Càrrega per a calefacció

≤ 10 W/m2

Càrrega per a refrigeració

≤ 10 W/m2

Els habitatges passius se sustenten en els següents fonaments bàsics:

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layout_header_4boxes.svg

Tancaments d’alta qualitat:

Per a garantir els valors d'estanquitat sol·licitats pel Passivhaus Institut i evitar pèrdues energètiques, les finestres utilitzades disposen de triple vidre amb càmera plena de gas argó.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph3.svg

Eliminació de ponts tèrmics:

Els sistemes constructius utilitzats minimitzen els punts conflictius on poden produir-se filtracions tèrmiques que originin ponts tèrmics.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/weather_windgust.svg

Hermeticitat molt alta al pas de l’aire:

Una casa passiva té limitat el màxim d'infiltracions d'aire a ≤ 0’6 renovacions/hora. Tots els punts conflictius susceptibles de filtracions d'aire són protegits amb diferents solucions tècniques i materials.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_pencil_ruler.svg

Disseny passiu:

Tots els projectes son dissenyats tenint en compte la compacitat de l’edificació optimitzant l’orientació per a generar obertures que actuin com a captadors solars a l’hivern. Al mateix temps aquestes obertures son protegides de la incidència solar directa a l’estiu per afavorir un interior de l’habitatge més fresc.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/weather_snowflake.svg

Hiperaïllament tèrmic:

L'aïllament és el principal factor que incideix en el confort i l'estalvi energètic. En una casa passiva l'aïllament de l'envoltant tèrmica de l'edifici és un factor determinant.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate_anti_dashed.svg

Ventilació mecànica controlada amb recuperador de calor:

De poc serviria construir un habitatge amb aquest nivell d'estanquitat i tan ben aïllat tèrmicament si per a ventilar preciséssim d'obrir les finestres i perdre l'energia acumulada a l'interior. Instal·lem sistemes de ventilació mecànica amb recuperador de calor que permeten recuperar part de l'energia de l'aire climatitzat interior garantint una renovació constant de baix cabal durant les 24h. del dia.

Si estàs interessat a vendre un solar o un edifici, o comprar un habitatge passiu, contacta amb nosaltres.

Contacta'ns