Casas Pasivas Groing Buildings

Construcció
amb fusta

Per a la construcció de les nostres habitatges utilitzem la fusta, tant per als elements estructurals (pilars, bigues, jàsseres, forjats, parets de càrrega, cobertes, …) com per als tancaments (façanes, mitgeres, divisions interiors, finestres, …).

La fusta és un material natural amb moltíssimes prestacions que ens permet industrialitzar la construcció i assolir amb major facilitat i seguretat les elevades exigències en matèria d’eficiència enegètica i confort exigides per l’estàndard Passivhaus.

 

Utilitzem la fusta per a l’estructura i envolupant tèrmica de manera que en cap cas cal que la fusta formi part dels acabats de la façana o revestiments interiors.

 

Construir amb fusta no limita el disseny ni l’elecció dels acabats.

La fusta ens aporta nombrosos avantatges comparat amb els sistemes tradicionals de construcció, entre d’altres:

, Construcció amb fusta, Growing Buildings, Growing Buildings

Producte final sostenible i d’alta eficiència energètica

Aïllant

 

La fusta és un material aïllant. Es necessita molt menys gruix que el formigó per a assolir un major aïllament tèrmic.

 

Resistència al foc

 

Extraordinari comportament en cas d'incendi, la fusta es carbonitza però no col·lapsa (motiu pel qual cedeixen les estructures en cas d’incendi).

 

Flexibilitat

 

La seva relació resistència/pes és 1'3x superior a l'acer i 10x al formigó, el que li confereix, entre d’altres avantatges, un excel·lent comportament sísmic.

 

Resistent

 

Presenta una capacitat de càrrega 14x a l'acer i la mateixa compressió que el formigó.

 

Adaptabilitat

 

La fusta s'adapta perfectament a qualsevol clima i condició ambiental.

 

Sostenible

 

Es tracta d'un material disponible a curt, mitjà i llarg termini la producció del qual no danya al medi ambient. Tota la fusta utilitzada en construcció procedeix de boscos de gestió controlada i està certificada pel Forest Stewardship Council (FSC), entitat promoguda a Espanya per WWF-Adena i Greenpeace o bé el pel Programme for the endorsement of Forest Certification (PEFC).

 

Ecològic

 

La fusta absorbeix CO2. El balanç d'emissions de CO2 en la seva producció és negatiu i en la seva transformació es gasta molta menys energia primària que en el cas del formigó i de l'acer. La industrialització del procés ajuda a disminuir la despesa del transport ajudant a reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle associats a la construcció.

 

Certificats

 

Certificats internacionals en construcció sostenible com són Passivhaus, LEED, BREEAM, Minergie, ..., valoren molt positivament la utilització de la fusta com a element constructiu.

 

, Construcció amb fusta, Growing Buildings, Growing Buildings

Qualitat del producte final

Gràcies a la utilització de la fusta podem industrialitzar el procés
constructiu la qual cosa ens beneficia a:

 

  1. Exercir un estricte control de qualitat en fabricar tots els elements constructius en un taller i minimitzar els errors de projecte en obra.
  2. Reduir el temps d’execució> 50% (= reducció del cost financer)
, Construcció amb fusta, Growing Buildings, Growing Buildings

Preu competitiu

El sistema de construcció industrialitzat redueix de forma substancial la
quantitat de mà d’obra i els terminis d’execució, alhora que minimitza els errors d’execució i les desviacions de pressupost el que comporta un preu final de la construcció molt competitiu.

 

La lleugeresa de les estructures de fusta comporta un menor dimensionament de la fonamentació provocant un estalvi en formigó i ferro.

, Construcció amb fusta, Growing Buildings, Growing Buildings

Durabilitat

Les estructures de fusta són molt duradores en el temps i poden sobrepassar els
100 anys com demostren les construccions més antigues del nord d’Europa.

, Construcció amb fusta, Growing Buildings, Growing Buildings

Compliment Normativa

La fusta compleix amb totes les normatives vigents en matèria d’edificació com són el Codi Tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació) i la Llei d’Ordenació de l’Edificació (Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació).

 

Els edificis i habitatges obtenen la pòlissa d’assegurança decennal obligatòria que cobreix els eventuals danys estructurals que poguessin esdevenir en l’habitatge o edifici.

, Construcció amb fusta, Growing Buildings, Growing Buildings

Innovació

Els habitatges sostenibles i alta eficiència energètica construïts en fusta comporten innovació i una imatge avantguardista.

 

Treballem amb qualsevol sistema constructiu industrialitzat de fusta (entramat lleuger, entramat pesat, panell contralaminat -CLT- i panell micro-laminat) amb els quals podem construir qualsevol tipus d’habitatge (unifamiliar), edifici (plurifamiliar) o equipament.

, Construcció amb fusta, Growing Buildings, Growing Buildings

Encara no t'has decidit a construir amb fusta?

Sense cap compromís t’explicarem l'apassionant món de la construcció en fusta i t'ensenyarem obres en construcció!

informació de contacte
Call Now Button