Construcció
d’habitatges Passius

Construïm per a clients particulars, promotors, constructors, inversors i family office habitatges unifamiliars i plurifamiliars basats en l’estàndard de construcció passiva aprovat pel “Passivhaus Institut” d’Alemanya.

Projectes totalment a mida i utilitzant sistemes constructius industrialitzats de fusta.
Treballem sota la modalitat de la Direcció Integrada de Projecte en tota la geografia nacional.

 

Tots els projectes es dissenyen tenint en compte la compacitat de l’edificació optimitzant l’orientació per a generar obertures que actuïn com captadors solars a l’hivern. Al mateix temps aquestes obertures es protegeixen de la incidència solar directa a l’estiu per afavorir un interior de l’habitatge més fresc.

02.

¿Com és una casa passiva?

Un habitatge passiu és una habitatge que pràcticament no consumeix ni demanda energia per a climatitzar-se. No es tracta d’un disseny arquitectònic concret ni d’uns materials específics sinó d’una forma de construir. Per a poder certificar un habitatge “Passive House” s’han de complir els següents paràmetres:

Demanda per a calefacció

≤ 15 Kwh/m2a

Demanda per a refrigeració

≤ 15 Kwh/m2a + 0’3 W/( m2aK)·DDH

Consum d’energia primària

≤ 120 Kwh/m2a

Estanqueïtat a l’aire

≤ 0’6 renovaciones/hora @n50

Càrrega per a calefacció

≤ 10 W/m2

Càrrega per a refrigeració

≤ 10 W/m2

03.

Els habitatges passius es sustenten en el següents fonaments bàsics

Tancaments d’alta qualitat

Per a garantir els valors d’estanqueïtat sol·licitats pel Passivhaus Institut i evitar pèrdues energètiques, les finestres utilitzades disposen de triple vidre amb càmara omplerta amb gas argó.

Eliminació de ponts tèrmics

Els sistemes constructius utilitzats minimitzen els punts conflictius on poden produir-se filtracions tèrmiques que originin ponts tèrmics.

Hermeticitat molt alta al pas de l’aire

Un habitatge passiu té limitat el nombre màxim d’infiltracions d’aire a ≤ 0’6 renovacions/hora. Tots els punts conflictius susceptibles d’infiltracions d’aire són protegits amb diferents solucions tècniques i materials.

Disseny passiu

Tots els projectes es dissenyen tenint en compte la compacitat de l’edificació optimitzant l’orientació per a generar obertures que actuïn com captadors solars a l’hivern. Al mateix temps aquestes obertures es protegeixen de la incidència solar directa a l’estiu per afavorir un interior de l’habitatge més fresc.

Hiperaïllament tèrmic

L’aïllament és el principal factor que incideix en el confort i el estalvi energètic. En una casa passiva l’aïllament de l’envolupant tèrmica de l’edifici és un factor determinant.

Ventilació mecànica controlada amb recuperador de calor

De poc serviria construir un habitatge amb aquest nivell d’estanqueïtat i tan ben aïllat tèrmicament si per a ventilar precisàrem obrir les finestres i perdre l’energia acumulada a l’interior. Instal·lem sistemes de ventilació mecànica amb recuperador de calor que permeten recuperar part de l’energia de l’aire climatitzat interior garantint una renovació constant de baix caudal durant les 24 hores del dia.

Més preguntes? A que esperes a enviar-nos un mail!

Més preguntes? A que esperes a enviar-nos un mail!

Informació de contacte