Casas Pasivas Groing Buildings

Consultoria passivhaus i energies renovables

Oferim servei de consultoria a despatxos d’arquitectura, constructors, promotors, inversors i family office que desitgin adaptar l’estàndard Passivhaus als seus projectes o implementar energies renovables als mateixos.
02.

Serveis

Consultoria
Passivhaus

Elaboració d’informe d’auditoria energètica “Passivhaus”: Anàlisi del projecte mitjançant el software “Passive House Planning Package – PHPP” amb la prescripció de:

 

 • Aïllaments tèrmics (fonamentació, murs i cobertes).
 • Fusteries i vidres (transmitància tèrmica i factor solar)
 • Càlcul ponts tèrmics (pont tèrmic lineal segons UNE-EN-ISO 10211:2007; temperatures superficials interiors UNE-EN-ISO 13788:2012)
 • Capa d’hermeticitat (materials i trobades).
 • Elements de protecció solar, inèrcia tèrmica i ventilació natural.
 • Càlcul (estàtic) amb PHPP de la càrrega tèrmica per a calefacció i refrigeració.
 • Assessoria en detalls constructius.

Projectes
d’Instal·lacions

Redacció del projecte bàsic i executiu d’instal·lacions (amidaments, plànols i plec de condicions) considerant les especificacions d’una casa passiva. Estudi, dimensionament i amidaments de:

 

 • Calefaccció i refrigeració (càlcul de càrregues tèrmiques individualitzades per estança mitjançant software especialitzat)
 • Ventilació mecànica
 • Producció ACS
 • Fotovoltaica
 • Electricitat
 • Fontaneria
 • Smarthome (control d’instal·lacions [climatització, ventilació, il·luminació, alarmes, …] i monitorització de consums energètics i producció d’energia fotovoltaica, des de qualsevol dispositiu mòbil.

Termografies exteriors

Realització d’imatges termogràfiques de façanes i/o cobertes amb càmara termogràfica d’última generació per a detectar errors constructius, ponts tèrmics, i/o presència d’aigua estancada en capes intersticials de la façana i/o coberta. Recomanat en casos en que existeixin indicis de les patologies citades anteriorment.

Termografies interiors

Realització d’imatges termogràfiques d’estances interiors en contacte amb façanes i/o cobertes amb càmara termogràfica d’última generació per a detectar zones potencials de condensació i floridures superficials i/o revisar instal·lacions de calefacció. Recomanat en casos en que existeixin indicis de les patologies citades anteriorment.

Higronometria

Càlcul higronomètric dinàmic amb eina informàtica especialitzada (segons UNE-EN 15026:2007) per a l’anàlisi de riscos de condensacions intersticials en elements constructius. Recomanat en casos en que s’aïllin les façanes pel seu interior i en zones climàtiques plujoses.

Energy Performance report

Elaboració d’un informe del comportament energètic de l’edifici i/o habitatge format per l’anàlisi de les dades de temperatura, humitat i qualitat de l’aire interior i, temperatura exterior monitoritzades 24 hores al dia durant l’any següent a la finalització de les obres i reformes realitzades per a millorar l’eficiència energètica i confort tèrmic de l’edifici i/o habitatge.

Certificació energètica

Elaboració de la certificació energètica de l’edifici i/o habitatge amb eina informàtica Lider-Calener (HULC).

Subvencions

Sol·licitud i tramitació de subvencions i ajudes públiques en matèria d’eficiència energètica, rehabilitació, accessibilitat, …

, Consultoria passivhaus i energies renovables, Growing Buildings, Growing Buildings

Algun altre servei? Explica'ns que necessites!

informació de contacte
Call Now Button