Promoció d' habitatges sostenibles i d'alta eficiència energètica

GB promou la construcció d’edificis utilitzant les últimes tecnologies en construcció industrialitzada projectant sempre els seus immobles d’acord als estàndards de construcció passiva. Tots els habitatges són certificats amb algun dels segells de major prestigi internacional en construcció sostenible com són LEED, BREEAM o PASSIVHAUS.

De forma general, utilitzem sistemes de construcció lleugera com la fusta que ens permeten industrialitzar els processos. Tots els elements estructurals són fabricats en un taller permetent-nos reduir els terminis d’execució en obra, implementar exhaustius controls de qualitat i obtenir un producte final d’alta eficiència energètica. Entre els avantatges dels nostres habitatges, destaquen la

reducció de la demanda energètica en un mínim del 75% en comparació als habitatges convencionals, l’elevada qualitat de l’aire interior i l’excel·lent confort acústic a causa de l’alta hermeticitat de la construcció, a la utilització dels més moderns sistemes de ventilació i recuperadors de calor i a la qualitat dels aïllaments tèrmics i acústics.

Projectem i gestionem el projecte amb tecnologia BIM (Building Information Modeling) que ens permet aglutinar tota la informació i tots els agents intervinents en una mateixa eina digital minimitzant els errors a favor d’un producte final fitat en costos, temps d’execució i qualitat.

Els nostres projectes es redacten seguint els corrents estètics més avantguardistes i contemporanis donant com resultat uns habitatges atractius, de qualitat, proveïts de l’última tecnologia “smarthome” (control de les instal·lacions des de qualsevol dispositiu mòbil), amb una alta eficiència energètica i baix impacte ambiental concebuts per al benestar de les persones que els habitin.

Com és un habitatge passiu?

Un habitatge passiu és un habitatge que pràcticament no consumeix ni demanda energia per a climatitzar-se. No es tracta d’un disseny arquitectònic concret ni d’uns materials específics sinó d’una manera de construir. Per tal de certificar un habitatge “Passive House” s’han de complir els següents paràmetres:

Demanda per a calefacció

≤ 15 Kwh/m2a

Demanda per a refrigeració

≤ 15 Kwh/m2a + 0’3 W/( m2aK)·DDH

Consum d’energia primària

≤ 120 Kwh/m2a

Estanquitat a l’aire

≤ 0’6 renovacions/hora @n50

Càrrega per a calefacció

≤ 10 W/m2

Càrrega per a refrigeració

≤ 10 W/m2

Els habitatges passius se sustenten en els següents fonaments bàsics:

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layout_header_4boxes.svg

Tancaments d’alta qualitat:

Per a garantir els valors d'estanquitat sol·licitats pel Passivhaus Institut i evitar pèrdues energètiques, les finestres utilitzades disposen de triple vidre amb càmera plena de gas argó.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph3.svg

Eliminació de ponts tèrmics:

Els sistemes constructius utilitzats minimitzen els punts conflictius on poden produir-se filtracions tèrmiques que originin ponts tèrmics.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/weather_windgust.svg

Hermeticitat molt alta al pas de l’aire:

Una casa passiva té limitat el màxim d'infiltracions d'aire a ≤ 0’6 renovacions/hora. Tots els punts conflictius susceptibles de filtracions d'aire són protegits amb diferents solucions tècniques i materials.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_pencil_ruler.svg

Disseny passiu:

Tots els projectes son dissenyats tenint en compte la compacitat de l’edificació optimitzant l’orientació per a generar obertures que actuin com a captadors solars a l’hivern. Al mateix temps aquestes obertures son protegides de la incidència solar directa a l’estiu per afavorir un interior de l’habitatge més fresc.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/weather_snowflake.svg

Hiperaïllament tèrmic:

L'aïllament és el principal factor que incideix en el confort i l'estalvi energètic. En una casa passiva l'aïllament de l'envoltant tèrmica de l'edifici és un factor determinant.

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_rotate_anti_dashed.svg

Ventilació mecànica controlada amb recuperador de calor:

De poc serviria construir un habitatge amb aquest nivell d'estanquitat i tan ben aïllat tèrmicament si per a ventilar preciséssim d'obrir les finestres i perdre l'energia acumulada a l'interior. Instal·lem sistemes de ventilació mecànica amb recuperador de calor que permeten recuperar part de l'energia de l'aire climatitzat interior garantint una renovació constant de baix cabal durant les 24h. del dia.

Si estàs interessat a vendre un solar o un edifici, o comprar un habitatge passiu, contacta amb nosaltres.

Contacta'ns

Construcció d'habitatges unifamiliars sostenibles a mida i d'alta eficiència energètica

Per a tots aquells clients que desitgin viure en una casa passiva, sostenible i d’alta eficiència energètica i alhora dissenyada completament a la seva mida, Growing Buildings s’encarrega de localitzar la parcel·la, projectar, construir, legalitzar i certificar l’habitatge per a que el propietari no hagi d’ocupar-se  absolutament de res.

Els nostres clients es beneficien d’un estricte compliment en els terminis i costos d’execució i gaudeixen de ser propietaris d’un habitatge Growing Buildings .

Tots els nostres habitatges es construeixen segons els estàndards de construcció passiva Passive House aprovats pel Passivhaus Institut d’Alemanya.

Disposem d’equips de interioristes i decoradors. Actuem en qualsevol punt de la geografia nacional.

Si estàs interessat en rebre una proposta sense compromís, pots contactar amb nosaltres

Contacta amb nosaltres

Remuntes i drets de vol

Gràcies a la lleugeresa i versatilitat dels sistemes industrialitzats que utilitzem per construir podem edificar habitatges en els terrats dels edificis completant així l’edificabilitat vacant que moltes finques presenten.

Els nostres habitatges pesen 1/3 part que un habitatge construït de forma tradicional i els terminis d’execució es redueixen de forma substancial el que ens permet causar les mínimes molèsties als veïns i ocupants de l’edifici els quals no han d’abandonar el seu habitatge ni paralitzar l’activitat comercial, en cas de locals en planta baixa, en cap moment.

La utilització de la metodologia BIM (Building Information Modeling) i la industrialització del procés ens ofereix la possibilitat d’adaptar-nos a qualsevol morfologia de planta sobre la què edificar.

En aquestes actuacions no només edifiquem habitatges sobre el vol pendent de consolidar, sinó que rehabilitem arquitectònica i energèticament els elements comuns dels edificis, suprimim les barreres arquitectòniques, instal·lem ascensors i adaptem els passos i els accessos a les normatives d’accessibilitat.

Proposta de Valor:

https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gunsight.svg
Societat
 • Millora qualitat de vida de les persones a través de la millora del parc immobiliari edificat.
 • Creació de llocs de treball en el sector de la construcció sostenibles en el temps en apostar per noves tecnologies constructives.
 • Ajuda a la conscienciació mediambiental de les persones en crear llars ecoeficients i respectuoses amb el medi ambient des de l’inici del procés.
https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_geolocalize-05.svg
Ciutat
 • Reducció de l’impacte estètic i urbanístic en ocupar uns espais buits.
 • Millora de la imatge i la qualitat del parc immobiliari en rehabilitar les façanes d’edificis antics.
 • Incorporació al parc immobiliari d’habitatges nous d’alta eficiència energètica i d’elevada qualitat.
 • Millora de les condicions tèrmiques de les finques adjacents perquè l’execució del dret de vol elimina les mitgeres.
https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_clubs.svg
Medi ambient
 • Reducció de les emissions de CO2 tant en la construcció (ús de sistemes industrialitzats i materials reciclats) com en la vida útil de l’immoble (eficiència energètica).
 • Cobertes verdes: Font de biodiversitat, retenció d’aigua de pluja, absorció CO2 i pols ambiental, moderador temperatura edifici.
https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_key.svg
Compradors d’habitatges
 • Possibilitat de viure en un habitatge amb la màxima eficiència energètica i equipat amb l’última tecnologia “smarthome” en zones on l’oferta d’habitatge nou és escassa i/o inexistent.
 • Revaloració de l’habitatge en tractar-se d’un actiu exclusiu per les seves prestacions i pel seu emplaçament i situació.
https://growingbuildings.com/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_home.svg
Comunitats de propietaris
 • Rehabilitació arquitectònica i energètica de la finca.
 • Ingressos econòmics (venda drets de vol) i possibilitat de rebre subvencions.
 • Disminució despesa de subministrament elèctric i de quotes mensuals per l’augment del nombre de veïns.
 • Revaloració de l’immoble = revaloració rendes de lloguer (10-15%).
 • Sense molèsties al no haver d’abandonar l’habitatge o el local de negoci durant l’execució.

EXEMPLE DE PROJECTE D'ACTUACIÓ EN UN DRET DE VOL CONSISTENT EN:

Elevació de 3 plantes per a la construcció de 2 habitatges i 2 dúplex amb terrassa privada.

Rehabilitació de façana i elements comuns.

Instal·lació d’ascensor i supressió de barreres arquitectòniques.

ABANS         I        DESPRÉS

Si ets propietari d'un edifici o representes a una Comunitat de Propietaris i estàs interessat que estudiem la possibilitat d'adquirir els drets de vol de la teva finca, contacta amb nosaltres

Contacta'ns

Rehabilitació arquitectònica i energètica

El 99% dels habitatges espanyols pateixen pèrdues d’energia innecessàries a causa d’un mal aïllament tèrmic. Les principals pèrdues d’aquesta energia es produeixen en les façanes i cobertes. És per això que un bon aïllament tèrmic serà fonamental per aconseguir nivells de confort òptims i importants estalvis energètics.
Si bé l’aïllament és principal factor que incideix en el confort i estalvi energètic, no és l’únic. Els sistemes de climatització també són responsables. Sovint en els habitatges es produeixen situacions de disconfort tèrmic en alguna de les cambres o fins i tot dins d’una mateixa cambra sofrim l’estratificació de les temperatures.
La qualitat de l’aire que respirem a l’interior dels nostres habitatges és també molt important ja que afecta directament a la nostra salut i benestar i alhora, a l’estalvi energètic. La millor manera de millorar la qualitat de l’aire és instal·lant un recuperador de calor que permet recuperar part de l’energia de l’aire climatitzat de l’interior dels habitatges a través d’un sistema de ventilació mecànica controlada que garanteix una renovació constant de l’aire interior durant les 24h. del dia.
Aquest sistema de ventilació extreu de forma contínua l’aire viciat de les cuines i els banys i introdueix aire fresc des de l’exterior a la resta d’estances, actuant com a intercanviador de l’aire exterior amb l’aire interior sense que aquests es barregin. D’aquesta forma, a l’hivern l’energia despresa per l’aire interior serveix per escalfar l’aire exterior que entra provocant un menor esforç per part del sistema de calefacció per aconseguir la temperatura de consigna el que es tradueix en un major estalvi energètic. A l’estiu, el sistema actua de forma inversa: l’aire interior ajuda a refredar l’aire exterior que entra en el sistema.

Els recuperadors de calor disposen d’uns filtres que retenen les partícules contaminants i milloren considerablement la qualitat de l’aire que respirem a les nostres cases. Aquests filtres poden ser especials per a determinades partícules al·lergògenes com per exemple el pol·len o els àcars.

Si estàs interessat a reduir el cost de la teva factura energètica i incrementar el confort i benestar del teu habitatge contacta’ns i et farem un pressupost i un informe energètic de la rehabilitació del teu habitatge per a valorar la conveniència i retorn de la teva inversió. Si ho desitges, a més, podem incloure la resta de les obres de rehabilitació que necessitis (banys, cuina, dormitoris, distribució, …) oferint-te el nostre servei d’interiorisme i decoració. Recorda que un habitatge rehabilitat energèticament incrementa el seu valor de mercat un 20% aproximadament.

Exemple rehabilitació energètica edifici

La primera termografia mostra un edifici sense aïllar o amb un aïllament deficient. L’energia que irradia des de l’interior s’escapa a través de la façana i finestres. La temperatura de la façana és de 7° aproximadament.

La segona termografia mostra el mateix edifici una vegada executades les obres de rehabilitació consistents en el hiperaislamento de la façana i substitució de finestres. En aquest cas pràcticament no hi ha pèrdua energètica per la façana i finestres. La temperatura de la façana és de 4° aproximadament, molt similar a la de l’exterior.

ABANS

DESPRÉS

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

If you are thinking of rehabilitating or remodeling your home or building.

Contact us

“Si vols construir un vaixell, no comencis per buscar fusta, tallar taulers o distribuir el treball. Evoca primer en els homes i dones l’anhel del mar lliure i ample.”

Antoine de Saint-Exupéry
Escriptor i Aviador Francès
(1900 - 1944)