CONSULTORIA PASSIVHAUS

Oferim servei de consultoria sobre arquitectura sostenible a despatxos d'arquitectura, constructors, promotors, inversors i family office que vulguin adaptar l'estàndard Passivhaus als seus projectes o implementar-hi energies renovables.

Com construir una casa (passiva) i no desesperar-te (ni arruïnar-te) en l'intent.

Fes click al vídeo.

Reprodueix vídeo

Aquest webinar va dirigit a persones que volen construir la casa dels seus somnis. Registra't just aquí a sota i t'explicarem tot el que has de tenir en compte abans d'emprendre el projecte de la casa dels teus somnis. Et sorprendrà.

SERVEIS

Consultoria arquitectura sostenible Passivhaus

Elaboració d’informe d’auditoria en arquitectura sostenible energètica “Passivhaus”: Anàlisi del projecte mitjançant el programari “Passive House Planning Package – PHPP” amb la prescripció de:

_ Aïllaments tèrmics (fonamentació, murs i cobertes).

_ Fusteries i vidres (transmitància tèrmica i factor solar).

_ Càlcul ponts tèrmics (pont tèrmic lineal segons UNE-EN-ISO 10211:2007; temperatures superficials interiors segons UNE-EN-ISO 13788:2012).

_ Capa d’hermeticitat (materials i trobades).

_ Elements de protecció solar, inèrcia tèrmica i ventilació natural.

_ Càlcul (estàtic) amb PHPP de la càrrega tèrmica per a calefacció i refrigeració.

_ Assessoria en detalls constructius.

Projectes d'instal·lacions

Redacció del projecte bàsic i executiu d’instal·lacions (mesuraments, plànols i plec de condicions) considerant les especificacions d’una casa passiva. Estudi, dimensionament i mesuraments de:

_ Calefacció i refrigeració (càlcul de càrregues tèrmiques individualitzades per estada mitjançant programari especialitzat).

_ Ventilació mecànica.

_ Producció ACS.

_ Fotovoltaica.

_ Electricitat.

_ Fontaneria.

_ Smart-home: control d’instal·lacions (climatització, ventilació, il·luminació, alarmes, …) i monitorització de consums energètics i producció d’energia fotovoltaica, des de qualsevol dispositiu mòbil.

Termografies exteriors

Realització d’imatges termogràfiques de façanes i/o cobertes amb càmera termogràfica d’última generació per detectar errors constructius, ponts tèrmics i/o presència d’aigua estancada a capes intersticials de la façana i/o coberta. Recomanat en casos en què hi hagi indicis de les patologies esmentades anteriorment.

Termografies interiors

Realització d’imatges termogràfiques d’estances interiors en contacte amb façanes i/o cobertes amb càmera termogràfica d’última generació per a detectar zones potencials de condensació i floridures superficials i revisar instal·lacions de calefacció. Recomanat en casos en què hi hagi presència de les patologies esmentades anteriorment.

Higronometria

Càlcul higronomètric dinàmic amb eina informàtica especialitzada (segons UNE-EN 15026:2007) per a l’anàlisi de riscos de condensacions intersticials en elements constructius. Recomanat en casos en què s’aïllin les façanes pel seu interior i zones climàtiques plujoses.

Energy Performance Report

Elaboració d’un informe del comportament energètic de l’edifici i/o habitatge format per l’anàlisi de les dades de temperatura, humitat i qualitat de l’aire interior i temperatura exterior monitoritzades 24 hores al dia durant l’any següent a la finalització de les obres i reformes. realitzades per millorar l’eficiència energètica i el confort tèrmic de l’edifici i/o habitatge.

Subvencions

Sol·licitud i tramitació de subvencions i ajuts públics en matèria d’eficiència energètica, rehabilitació, accessibilitat,…

Certificació energètica

Elaboració de la certificació energètica de l’edifici i/o l’habitatge amb eina informàtica LIider-Calener (HULC).

contacte.

Algun dubte sobre cases Passivhaus o un altre servei? Estarem encantats d’ajudar-te.