Remuntes i drets de vol

Hi ha moltes finques i edificis que disposen d'edificabilitat vacant, cosa que significa que gaudeixen d'un dret de vol que els permet créixer en altura d'acord amb el planejament urbanístic vigent.

Per als propietaris d'aquestes finques executar el dret de vol i consolidar l'edificabilitat vacant els hi ofereix l'oportunitat d'incrementar el seu patrimoni i/o obtenir unes rendes sense perdre la propietat dels immobles ja que les noves entitats s'afegiran a les finques existents i formaran part d'aquestes.

Gràcies a la lleugeresa i versatilitat dels sistemes industrialitzats que utilitzem podem construir habitatges als terrats dels edificis completant així l'edificabilitat vacant que moltes finques presenten.

Els nostres habitatges pesen 1/3 part que un habitatge construït de forma tradicional i els terminis d’execució es redueixen de forma substancial, cosa que ens permet causar les mínimes molèsties als veïns i ocupants de l’edifici els quals no han d’abandonar el seu habitatge ni paralitzar el activitat comercial, en cas de locals a planta baixa, en cap moment.
Com tots els habitatges que construeix Growing Buildings, els que construïm als terrats dels edificis també són habitatges sostenibles i d’alta eficiència energètica basats en l’estàndard Passivhaus.

La utilització de la metodologia BIM (Building Information Modeling) i la industrialització del procés ens ofereix la possibilitat d’adaptar-nos a qualsevol morfologia de planta sobre la qual edificar.
En aquestes actuacions no només edifiquem habitatges sobre el vol pendent de consolidar sinó que rehabilitem arquitectònica i energèticament els elements comuns dels edificis, suprimim les barreres arquitectòniques, instal·lem ascensors, adaptem els passos i els accessos a les normatives d’accessibilitat i tramitem la ITE ( Inspecció Tècnica dEdificis).

EL NOSTRE PROCÉS DE TREBALL:

1.

Estudi de viabilitat normativa urbanística

_ Anàlisi normativa urbanística
_ Protecció arquitectònica
_ Edificabilitat vs. Volum edificable
_ Anàlisi normativa seguretat contra-incendi (CTE DB-SI)
_ Millores en edifici existent
_ Factibilitat projecte

2.

Preu competitiu

_ Avantprojecte de remunta. Disseny de plantes, alçats i seccions.
_ Materialitats façanes
_ Definició sistema constructiu
_ Proposta sistema estructural
_ Disseny i encaix del nucli d’escala
_ Estudi econòmic per partides (Costos indirectes i directes)
_ Calendari inversió
_ Conclusions

3.

Redacció de projectes executius

_ Enderrocs i demolicions
_ Auditoria energètica “Passivhaus”
_ Executiu d’arquitectura
_ Executiu d’instal·lacions

4.

Execució de les obres

_ Sol·licitud de llicència d’obres
_ Realització de les obres
_ Supervisió i gestió construcció
_ Lliurament de l’obra

PROPOSTA DE VALOR

Societat

Millora de la qualitat de vida de les persones a través de la millora del parc immobiliari edificat.

Creació de llocs de treball al sector de la construcció sostenibles en el temps en apostar per noves tecnologies constructives.

Ajuda a la conscienciació mediambiental de les persones en crear llars ecoeficients i respectuoses amb el medi ambient des del començament del procés.

Ciutat

Reducció de l’impacte estètic i urbanístic en ocupar uns espais buits.

Millora de la imatge i qualitat del parc immobiliari en rehabilitar les façanes d’edificis antics.

Incorporació al parc immobiliari d’habitatges nous d’alta eficiència energètica i de gran qualitat.

Millora de les condicions tèrmiques de les finques confrontants perquè l’execució del dret de vol elimina les mitgeres.

Medi ambient

Reducció de les emissions de CO2 tant a la construcció (ús de sistemes industrialitzats i materials reciclats) com a la vida útil de l’immoble (eficiència energètica).

Cobertes verdes: Font de biodiversitat, retenció d’aigua de pluja, absorció CO2 i pols ambiental, moderador temperatura edifici.

Compradors d'habitatges

Possibilitat de viure en un habitatge amb la màxima eficiència energètica i equipat amb la darrera tecnologia “smarthome” a zones on l’oferta d’habitatge nou és escassa i/o inexistent.

Revaloració de l’habitatge en tractar-se d’un actiu exclusiu per les prestacions i l’emplaçament i la situació.

Comunitats de propietaris

Rehabilitació arquitectònica i energètica de la finca.

Ingressos econòmics (venda Dº. vol) i possibilitat de rebre subvencions.

Disminució despesa subministrament elèctric i de quotes mensuals per increment del nombre de veïns.

Revaloració de l’immoble = revalorització rendes de lloguer (10-15%).

Sense molèsties en no haver d’abandonar l’habitatge o el local de negoci durant l’execució.

Sector
immobiliari

Permet obtenir immobles molt demandats com són els àtics amb terrassa al centre de la ciutat.

Revaloritza la finca i els seus immobles ja que en executar el dret de vol es rehabiliten els espais comuns de l’edifici i s’hi instal·len ascensors.

Permet diversificar el sector de la promoció i la rehabilitació d’habitatges.

contacte.

Algun dubte sobre cases Passivhaus o un altre servei? Estarem encantats d’ajudar-te.