Remuntes
i drets de vol

Existeixen moltes finques i edificis que disposen d’edificabilitat vacant la qual cosa significa que gaudeixen d’un dret de vol que els permet créixer en alçada d’acord amb el planejament urbanístic vigent.

Per als propietaris d’aquestes finques executar el dret de vol i consolidar l’edificabilitat vacant els ofereix l’oportunitat d’augmentar el seu patrimoni i/o obtenir unes rendes sense perdre la propietat dels immobles doncs les noves entitats s’afegiran a les finques existents i formaran part d’aquestes.

Gràcies a la lleugeresa de versatilitat dels sistemes industrialitzats que utilitzem podem construir habitatges en els terrats dels edificis completant així l’edificabilitat vacant que moltes finques presenten.

Els nostres habitatges pesen 1/3 part d’un habitatge convencional construït de forma tradicional i els terminis d’execució es redueixen de forma substancial permetent-nos causar les mínimes molèsties als veïns i ocupants de l’edifici els quals no han d’abandonar el seu habitatge ni paralitzar l’activitat comercial, en cas de locals comercials en planta baixa, en cap moment.
Com tots els habitatges que construeix Growing Buildings, les que construïm en els terrats dels edificis també són habitatges sostenibles i d’alta eficiència energètica basats en l’estàndard Passivhaus.

La utilització de la metodologia BIM (Building Information Modeling) i la industrialització del procés ens lliura la possibilitat d’adaptar-nos a qualsevol morfologia de planta sobre la que edificar.
En aquestes actuacions no solament construïm habitatges sobre el vol pendent de consolidar sinó que rehabilitem arquitectònica i energèticament els elements comuns dels edificis, suprimim les barreres arquitectòniques, instal·lem ascensors, adaptem els passos i accessos a les normatives d’accessibilitat i tramitem la ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis).

02.

Procés

Estudi de viabilitat normativa urbanística

Anàlisi normativa urbanística
Protecció arquitectònica
Edificabilitat vs. Volum edificable
Anàlisi normativa seguretat contra-incendis (CTE DB-SI)
Millores en edifici existent
Factibilitat projecte

Estudi de viabilitat tècnica i econòmica

Avant-projecte de remunta. Disseny de planta, alçats i seccions.
Materialitats façanes
Definició sistema constructiu
Proposta sistema estructural
Disseny i encaix nucli d’escala
Estudi econòmic per partides (Despeses indirectes i directes)
Calendari inversió
Conclusions

Redacció de projectes executiu

Enderrocs i demolicions
Auditoria energètica “Passivhaus”
Executiu d’arquitectura
Executiu d’instal·lacions

Execució de las obres

Estudis comparatius
Contractació
Supervisió i gestió construcció
Entrega de l’obra

03.

Proposta de valor

Societat

Millora qualitat de vida de les persones a través de la millora del parc immobiliari edificat.

 

Creació de llocs de treball en el sector de la construcció sostenibles en el temps en apostar per noves tecnologies constructives.

 

Ajuda a la conscienciació mediambiental de les persones al crear llars ecoeficients i respectuoses amb el medi ambient des de l’inici del procés.

Ciutat

Reducció de l’impacte estètic i urbanístic a l’ocupar uns espais buits.

 

Millora de la imatge i la qualitat del parc immobiliari al rehabilitar les façanes d’edificis antics.

 

Incorporació al parc immobiliari d’habitatges nous d’alta eficiència energètica i d’elevada qualitat.

 

Millora de les condicions tèrmiques de les finques adjacents perquè l’execució del dret de vol elimina les mitgeres.

Medi ambient

Reducció de les emissions de CO2 tant en la construcció (ús de sistemes industrialitzats i materials reciclats) com en la vida útil de l’immoble (eficiència energètica).

 

Cobertes verdes: Font de biodiversitat, retenció d’aigua de pluja, absorció CO2 i pols ambiental, moderador temperatura edifici.

Compradors d'habitatges

Possibilitat de viure en un habitatge amb la màxima eficiència energètica i equipat amb l’última tecnologia “smarthome” en zones on l’oferta d’habitatge nou és escassa i/o inexistent.

 

Revaloració de l’habitatge en tractar-se d’un actiu exclusiu per les seves prestacions i pel seu emplaçament i situació.

Comunitats de propietaris

Rehabilitació arquitectònica i energètica de la finca.

 

Ingressos econòmics (venda drets de vol) i possibilitat de rebre subvencions.

 

Disminució despesa de subministrament elèctric i de quotes mensuals per l’augment del nombre de veïns.

 

Revaloració de l’immoble = revaloració rendes de lloguer (10-15%).

 

Sense molèsties al no haver d’abandonar l’habitatge o el local de negoci durant l’execució.

Sector immobiliari

Permet obtenir immobles amb molta demanda com són els àtics amb terrassa en el centre de la ciutat.

 

Revaloritza la finca i els sues immobles ja que a l’executar el ret de vol es rehabiliten els espais comuns de la finca i s’instal3len ascensors.

 

Permet diversificar el sector de la promoció i la rehabilitació d’habitatges.

Una llar a la teva alçada!

Una llar a la teva alçada!

Si ets propietari d'un edifici o representes una Comunitat de Propietaris i estàs interessat en que estudiem la possibilitat de realitzar una remunta o vendre els drets de vol de la teva finca, contacta amb nosaltres.

informació de contacte
Call Now Button
CONTÁCTANOS POR