CASES ECOLÒGIQUES DE FUSTA

Per a la construcció de les nostres cases utilitzem la fusta, tant per als elements estructurals (pilars, bigues, jàsseres, forjats, parets de càrrega, cobertes, …) com per als tancaments (façanes, mitgeres, divisions interiors, finestres…).

CASES DE FUSTA

La fusta és un material natural amb moltíssimes prestacions que ens permet industrialitzar la construcció i assolir amb més facilitat i seguretat les exigències elevades en matèria d’eficiència energètica i confort exigides per l’estàndard Passivhaus.

Utilitzem la fusta per a l’estructura i envolupant tèrmica per la qual cosa en cap cas no cal que la fusta formi part dels acabats de la façana o revestiments interiors.

A la construcció de cases de fusta, la utilització de la fusta no limita el disseny ni l’elecció dels acabats.

Perquè us proposem la fusta per construir casa vostra?

Un habitatge passiu és un habitatge que pràcticament no consumeix ni demana energia per climatitzar-se. No es tracta d’un disseny arquitectònic concret ni d’uns materials específics sinó d’una forma de construir. Per a poder certificar un habitatge “Passive House” s'han de complir els paràmetres següents:

Producte final sostenible i d'alta eficiència energètica

Per a garantir els valors d’estanquitat sol·licitats pel Passivhaus Institut i evitar pèrdues energètiques, les finestres utilitzades disposen de triple vidre amb doble cambra amb gas argó.

Qualitat del producte final

Gràcies a la utilització de la fusta podem industrialitzar el procés constructiu la qual cosa en ens beneficia en:

1. Exercir un estricte control de qualitat en fabricar tots els elements constructius en un taller i minimitzar els errors de projecte a l’obra.

2. Reduir el temps d’execució >50% (= reducció del cost financer)

Preu competitiu

El sistema de construcció industrialitzat redueix de forma substancial la quantitat de mà d’obra i els terminis d’execució, alhora que minimitza els errors d’execució i les desviacions de pressupost el que comporta un preu final de la construcció molt competitiu.

La lleugeresa de les estructures de fusta comporta un menor dimensionament de la fonamentació provocant un estalvi en formigó i ferro.

Durabilitat

Les estructures de fusta són molt duradores en el temps i poden sobrepassar els 100 anys, com demostren les construccions més antigues del nord d’Europa.

Compliment Normativa

La fusta compleix totes les normatives vigents en matèria d’edificació com són el Codi Tècnic de l’Edificació (Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació) i la Llei d’Ordenació de l’Edificació (Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació).

Els edificis i habitatges obtenen la pòlissa d’assegurança decennal obligatòria que cobreix els eventuals danys estructurals que poguessin esdevenir a l’habitatge o edifici.

Innovació

La construcció de cases de fusta, sostenibles i d’alta eficiència energètica comporten una innovació i una imatge avantguardista.

Treballem amb qualsevol sistema constructiu industrialitzat de fusta (entramat lleuger, entramat pesat, panell contralaminat -CLT- i panell micro-laminat) amb els que podem construir qualsevol tipus d’habitatge (unifamiliar), edifici (plurifamiliar) o equipament.

contacte.

Algun dubte sobre cases Passivhaus o un altre servei? Estarem encantats d’ajudar-te.