Casas Pasivas Groing Buildings

Autopromoció
gestionada

Growing Buildings dissenya i/o construeix habitatges per auto-promotors totalment a mida, basats en l’estàndard Passivhaus, utilitzant sistemes industrialitzats de fusta i encarregant-se de tot el procés fins l’entrega de claus.

Són moltes les persones i famílies que es plantegen la construcció d’un habitatge a mida però que no s’atreveixen a donar el pas pels dubtes que aquest procés comporta.
Es tracta d’un procés complex que inclou aspectes jurídics, normatius, fiscals, econòmics i tècnics.

Growing Buildings s’encarrega de dissenyar i/o construir habitatges per auto-promotors totalment a mida, basats en l’estàndard Passivhaus i utilitzant sistemes industrialitzats de fusta.

02.

¿Com treballa
Growing Buildings?

No som una empresa constructora convencional per tant el nostre objectiu no consisteix en la maximització del benefici econòmic obtingut a través del preu de venda dels habitatges construïts.

 

La nostra metodologia de treball es basa en els següents pilars:

 

  • Acompanyar a l’autopromotor en tot el procés constructiu ajudant-lo a eliminar totes les incerteses del mateix per a facilitar la presa de decisions.

 

  • Obtenir un habitatge passiu al menor cost i temps possible.

L’autopromoció d’habitatges és un procés complex amb multitud de tràmits, agents intervinents i tasques a gestionar a més del control estricte de l’obra i el compliment del pressupost de la mateixa.

 

Des de l’inici Growing Buildings se encarrega de gestionar tot el procés permetent al client ocupar-se únicament de decidir com vol que sigui la seva futura casa. Els nostres clients paguen a preu de cost totes les obres i a canvi cobrem uns honoraris fixes per a la gestió i supervisió de tot el projecte.

Avantatges diferencials de la nostra metodologia de treball:

, Autopromoció gestionada, Growing Buildings

Gestió integral del projecte

Growing Buildings s’encarrega de tot el procés (localització parcel·la, disseny i redacció de projectes tècnics, sol·licitud i tramitació de llicències, negociació, contractació, gestió i supervisió de les obres, legalització i entrega de claus de l’habitatge). El client es acompanyat de principi a fi del procés i no ha de preocupar-se absolutament de res.

, Autopromoció gestionada, Growing Buildings

Preu competitiu

Growing Buildings no aplica un marge comercial als costos d’execució de les obres sinó que cobra uns honoraris per a la gestió del projecte. D’aquesta forma la transparència del procés és màxima, Growing Buildings prepara comparatius d¡ofertes (a nivell qualitatiu i quantitatiu) de totes les partides i despeses necessàries per a poder desenvolupar el projecte i és l’autopromotor qui escolleix en cada moment el tècnic, l’industrial o proveïdor que decideixi conjuntament amb Growing Buildings. D’aquesta forma l’autopromotor captura per a ell mateix qualsevol descompte o millora en el preu que Growing Buildings obtingui de les negociacions amb cadascun dels industrials que participin en la construcció.

, Autopromoció gestionada, Growing Buildings

Producte de qualitat

Growing Buildings basa l’elecció dels proveïdors i industrials en funció de la qualitat de les seves feines i no del preu que aquests ofereixin per tant l’autopromotor sempre acaba contractant el millor i més escaient proveïdor i/o industrial. Tots els proveïdors i/o industrials són sotmesos a un estudi comparatiu abans de ser contractats per a verificar la seva competitivitat.

, Autopromoció gestionada, Growing Buildings

Maximitzar l’èxit del projecte

La transparència i nivell de gestió d’aquesta forma de treballar condueix a maximitzar l’èxit del projecte doncs la propietat, a través de Growing Buildings i durant tota l’obra, manté el control sobre tots els intervinents en el procés constructiu. Els honoraris cobrats per Growing Buildings consisteixen en una retribució fixa, inamovible durant tot el projecte i subjecte a diferents fites relacionades amb l’avanç i execució de les obres.

, Autopromoció gestionada, Growing Buildings

Ja saps com vols que sigui la teva nova casa? Oblida't de problemes i deixa-ho tot a les nostres mans!

informació de contacte
Call Now Button